Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z usług ADEO test, w tym serwisu internetowego zwanego dalej Serwisem oraz aplikacji mobilnej dostępnej na platformach technologicznych Android oraz IOS zwanej dalej Aplikacją. Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz administratora Serwisu i Aplikacji w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Serwis oznacza witrynę internetową znajdującą się pod adresem http://testprzedsiebiorczosci.pl/ wraz ze wszelkimi jej podstronami.
 3. Administratorem serwisu oraz aplikacji jest Katarzyna Sidor, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pachnącej 32/3, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 5211994862, REGON 381988016, zwany dalej Administratorem.
 4. Użytkownikiem nazywana jest każda osoba, która odwiedzi stronę serwisu bądź ściągnie jego aplikacji.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych treści lub funkcji serwisu wedle przyjętych przez siebie kryteriów, w szczególności uzależnienia ich od zarejestrowania konta, uiszczenia opłaty i innych wskazanych przez siebie okoliczności.
 6. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.
 7. Działanie Serwisu podlega prawu polskiemu. Spory wynikłe z korzystania z serwisu rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.
 8. Działanie Aplikacji podlega prawu polskiemu. Spory wynikłe z korzystania z serwisu rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.
 9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 10. Regulamin Serwisu dostępny jest dla wszystkich Użytkowników oraz osób odwiedzających pod adresem http://testprzedsiebiorczosci.pl/regulamin.
 11. Polityka prywatności, opisana w osobnym dokumencie, dostępna jest dla wszystkich Użytkowników oraz osób odwiedzających pod adresem http://testprzedsiebiorczosci.pl/polityka-prywatnosci.
 12. Serwis i Aplikacja świadczą usługi drogą internetową.

II. Warunki techniczne korzystania z Serwisu i Aplikacji

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (np. komputer, telefon, tablet, telewizor i inne) wyposażonego w możliwie aktualną przeglądarkę internetową. Serwis nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli urządzenie Użytkownika nie jest w stanie prawidłowo emitować treści.
 2. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (np. telefon, smartphone bądź tablet) wyposażonego w możliwie aktualną wersję systemu operacyjnego Android (wersja Android 4.2., bądź nowsza) lub IOS (model iPhone 5S bądź nowszy). Serwis nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli urządzenie Użytkownika nie jest w stanie prawidłowo emitować treści.
 3. Serwis może wyświetlać reklamy.
 4. Aplikacja może wyświetlać reklamy.

III. Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści opublikowane w ramach Serwisu podlegają ochronie prawno-autorskiej, w szczególności w zakresie pytań, wyjaśnień oraz załączonych obrazków wyjaśniających.
 2. Wszelkie treści opublikowane w ramach Aplikacji podlegają ochronie prawno-autorskiej, w szczególności w zakresie pytań, wyjaśnień oraz załączonych obrazków wyjaśniających.
 3. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek zdefiniowany przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku.
 4. Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku rozpowszechniania treści, o których mowa w IV rozdziale pkt 6.

IV. Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna.
 2. Użytkownik staje się Użytkownikiem Zarejestrowanym bez opłaconej subskrypcji w chwili założenia konta w Serwisie przy jednoczesnym braku opłacenie subskrypcji. Użytkownik Zarejestrowany jest również Użytkownikiem.
 3. Użytkownik Serwisu i Aplikacji, który nie zalogował się do swojego konta bądź nie dokonał rejestracji, nazywany jest Użytkownikiem Niezalogowanym. Użytkownik Niezalogowany zwany jest również Użytkownikiem.
 4. Użytkownik staje się Użytkownikiem z opłaconą subskrypcją w chwili opłacenie dostępu w Serwisie, aż do czasu jej wygaśnięcia bądź pozbawiania w związku z naruszeniem obowiązków użytkownika, o których mowa w IV rozdziale pkt 6. Użytkownik z opłaconą subskrypcją jest również Użytkownikiem.
 5. Korzystający z Serwisu oraz Aplikacji Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa.
 6. Użytkownik Niezalogowany, Użytkownik Zarejestrowany bez opłaconej subskrypcji, a także Użytkownik z opłaconą subskrypcją zobowiązują się do przestrzegania niniejszych zasad: Użytkownikom zabrania się udostępniania konta osobom trzecim. Użytkownikom zabrania się kopiowania pytań, wyjaśnień oraz obrazków wyjaśniających i udostępniania ich osobom trzecim. Użytkownikom zabrania się kopiowania pytań, wyjaśnień oraz obrazków wyjaśniających i udostępniania ich w Internecie.
 7. Użytkownicy korzystający z serwisu i rozdający swój dostęp osobom trzecim mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności finansowej równej stracie finansowej, którą poniosła firma za niepoprawne korzystanie z serwisu. Serwis przechowuje i analizuje okresowo konta, na których ruch jest nienaturalny.
 8. Niezalogowany Użytkownik oraz Użytkownik Zarejestrowany bez opłaconej subskrypcji ma prawo do korzystania z usług poprzez Serwis oraz Aplikację w zakresie próbnego testu. Test próbny można wykonywać bez ograniczeń ilościowych.
 9. Użytkownik z opłaconą subskrypcją ma prawo do korzystania z Serwisu oraz Aplikacji bez żadnych ograniczeń czasowych lub ilościowych, do czasu wygaśnięcia subskrypcji.
 10. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od wszelkich praktyk, które mogłyby narazić techniczne i merytoryczne aspekty funkcjonowania serwisu, w szczególności od spamowania, nieuzgodnionych działań reklamowych, zachowań, które mogą zostać uznane za celowe próby destabilizacji technicznego zaplecza Serwisu lub/i Aplikacji.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Serwisu lub Aplikacji i ich określonych funkcji Użytkownikom, którzy nagminnie będą łamali postanowienia Regulaminu, w szczególności poprzez usuwanie lub blokadę kont Użytkowników Zarejestrowanych, jak również określonych adresów IP.
 12. Administrator Serwisu i Aplikacji może czasowo lub na stałe blokować konta użytkownikom, którzy logują się z wielu miejsc naraz i tworzą tym samym nienaturalny ruch lub odpłatnie/nieodpłatnie udostępniają dostęp do serwisu bez zgody Administratora.
 13. W przypadku łamania przepisów prawa przez Użytkowników lub działania na szkodę Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych działań prawnych, jak również udostępniania niezbędnych danych zainteresowanym organom ścigania.
 14. Reklamacje dotyczące serwisu można składać na adres email: biuro@testprzedsiebiorczosci.pl. Reklamacja powinna zawierać numer transakcji, dzień wraz z godziną oraz opis problemu. Reklamacje będą rozpatrywane w przeciągu 5 dni roboczych.

V. Subskrypcja

 1. Subskrypcję mogą wykupić wyłącznie zarejestrowani i zalogowani Użytkownicy.
 2. Płatność za subskrypcję możliwa jest wyłącznie w Serwisie.
 3. Płatność za subskrypcję jest jednorazowa. Użytkownik otrzymuje dostęp do treści Serwisu oraz Aplikacji na określony czas.
 4. Po zakończeniu wykupionego czasu subskrypcji Użytkownik traci możliwość korzystania z systemu jako Użytkownik z opłaconą subskrypcją. Aby ponownie korzystać z pełnych treści Serwisu lub/i Aplikacji Użytkownik musi wykupić kolejną subskrypcję.
 5. Każde wykupione konto odpowiada jednej osobie, która wykupiła subskrypcje. Jedno konto może być aktywnie zalogowane. Wszystkie inne sesje użytkowników zostaną automatycznie wylogowane w chwili zalogowania nowej sesji.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany oferty subskrypcji, w szczególności do okresów subskrypcji, ceny subskrypcji oraz promocji i zniżek.
 7. Zapłata za subskrypcję możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem Przelewy24.pl
 8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl. W przypadku problemów z transakcją należy kontaktować się z operatorem poprzez formularz kontaktowy https://www.przelewy24.pl/kontakt/reklamacja.
 9. W przypadku wykupienia subskrypcji przez aplikację w systemie IOS subskrypcja automatycznie się odnowi, aby ją wyłączyć trzeba zmienić ustawienia w koncie Apple ID.

VI. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu Serwisu i Aplikacji.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Serwisu lub/i Aplikacji bez uprzedniego zawiadomienia, jeżeli w serwisie nie będzie Użytkowników z opłaconą subskrypcją. W sytuacji, gdy w Serwisie będą Użytkownicy z opłaconą subskrypcją Administrator zapewnia całkowity zwrot poniesionych kosztów za wykupienie subskrypcji za cały wykupiony okres.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia go w serwisie.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 3. Data ostatniej aktualizacji regulaminu to 10 maja 2018 roku.
 4. Korzystanie z Serwisu, zarówno przez Użytkownika, jak i Użytkownika Zarejestrowanego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.